Privacyverklaring Social Seeder - Platform

1. Onze contactinformatie

Social Seeder BVBA (hierna aangeduid als ‘Social Seeder’ en ‘We’)
Schaarbeeklei 647
1800 Vilvoorde
België
Ondernemingsnummer (VAT-BE): 0524.991.813
Email: gdpr@socialseeder.com
Telefoonnummer: +32 (0)2 255 85 91

2. Het doel van deze Privacyverklaring

Iedere persoon (hierna aangeduid als "Gebruiker") die gebruikmaakt van het Social Seeder Platform (hierna aangeduid als de "Applicatie") stelt bepaalde persoonlijke gegevens beschikbaar, zowel van de Gebruiker als van andere Betrokkenen wiens persoonlijke gegevens worden beheerd door de Gebruiker. Deze persoonlijke gegevens stellen Social Seeder in staat om contact te leggen en daardoor de Betrokkenen en Gebruiker als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Een persoon is identificeerbaar zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meer gegevens en de natuurlijke persoon. Uw naam en e-mailadres (die we verzamelen) stellen ons in staat om een directe link met u als natuurlijke persoon te leggen.

We gebruiken en verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke bepalingen. Elke verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet verwijst naar de Wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens. Elke verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, ook bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Omdat wij bij Social Seeder de bescherming van uw privacy als topprioriteit beschouwen, hebben wij deze Privacyverklaring opgesteld.

Elke Gebruiker van de applicatie wordt geïnformeerd over de verwerkingsactiviteiten die Social Seeder met zijn of haar persoonsgegevens kan uitvoeren via deze Privacyverklaring. Social Seeder behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Maar elke ingrijpende wijziging zal duidelijk aan de Gebruiker worden gemeld voordat deze wordt doorgevoerd. We raden u aan om dit document regelmatig te raadplegen.

3. Wie verwerkt en beheert persoonsgegevens?

Wie zijn we?

Social Seeder is een platform dat online mond-tot-mond communicatie stimuleert. Bedrijven kunnen Social Seeder gebruiken om hun ambassadeurs (geselecteerde werknemers) te voorzien van kant-en-klare en interessante inhoud die zij op hun beurt eenvoudig kunnen verspreiden via hun social media kanalen. Op deze manier zorgt de Applicatie ervoor dat er een aanzienlijke toename is in de online en virale aanwezigheid van merken die de Applicatie gebruiken.

Onze rol in het verwerken van uw persoonsgegevens?

Social Seeder treedt op als verwerker voor de Gebruikers (bedrijven), die de beheerders zijn van de persoonsgegevens. Dit betekent dat zij bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, evenals het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Deze doelstellingen maken deel uit van onze diensten. Een verwerker, zoals Social Seeder, is een natuurlijke of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op verzoek van of namens de beheerder (de Gebruiker). De verwerker is verplicht om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en handelt altijd in overeenstemming met de instructies van de beheerder.

Social Seeder maakt gebruik van de diensten van sub-verwerkers. Sub-verwerkers zijn derde partijen die door Social Seeder worden ingeschakeld om persoonsgegevens namens Social Seeder te verwerken. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het selecteren van de juiste sub-verwerkers die kunnen garanderen en zorgen voor de bescherming van de rechten van de Betrokkenen (de natuurlijke personen van wie wij persoonsgegevens verwerken).

Social Seeder maakt gebruik van de volgende categorieën verwerkers: 

 • E-mail diensten 
 • Klantrelatiebeheer 
 • Platformanalyse 
 • Diensten voor foutdetectie 
 • Cloud Services 
 • Hosting

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Social Seeder verbindt zich ertoe alleen de gegevens te verzamelen en verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Over het algemeen anonimiseren we verzamelde persoonsgegevens zoveel mogelijk voordat we ze verder verwerken. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt: 

 • Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, inloggegevens) 
 • Contactgegevens (e-mailadres) 
 • Voorkeuren voor professionele inhoud 
 • Inzichten in sociale media (aantal klikken gegenereerd op alle gebruikte social media kanalen om specifieke beschikbare inhoud te delen, hoewel we deze klikken zodanig verwerken dat ze worden geanonimiseerd voordat verdere verwerking plaatsvindt) 
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, tijdstip en dag van de laatst uitgevoerde actie) 
  • Alleen voor admins: gegevens met betrekking tot het gebruikte apparaat, zoals hardware- en software-informatie en informatie over netwerk- en lokale opslag, en technische gegevens om inzicht te krijgen in de navigatie trends van de Gebruiker op de Applicatie 
 • Andere persoonsgegevens die door de Gebruiker worden gevraagd en waarvoor toestemming is verkregen om deze te verwerken

Indien bepaalde gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt onvolledig of onjuist blijken te zijn, behoudt Social Seeder zich het recht voor om bepaalde verwachte operaties tijdelijk of permanent uit te stellen.

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Social Seeder verzamelt uw persoonsgegevens om elke Gebruiker van ons platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker en onze online diensten.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de Applicatie en de bijbehorende diensten. Verwerking wordt uitsluitend uitgevoerd voor de volgende (specifieke) doeleinden: de Gebruiker toegang verlenen tot zijn of haar gebruikersprofiel en de bijbehorende functionaliteiten; het aanbieden en verbeteren van algemene en op maat gemaakte dienstverlening, inclusief het verstrekken van informatie, nieuwsbrieven en promoties die nuttig kunnen zijn en/of essentieel zijn voor de Gebruiker, het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van bijstand; aanbieden en verbeteren van geleverde producten; gepersonaliseerde en specifieke producten op basis van verstrekte informatie en gegevens; het opsporen en beschermen tegen fraude, fouten en/of crimineel gedrag; het beheren van de contractuele relatie waarvan de Gebruiker deel uitmaakt.

6. Op welke wettelijke basis worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met de Wet verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke gronden: Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de klant en de Gebruiker, of de uitvoering van precontractuele stappen die op verzoek van de Gebruiker zijn genomen; Op basis van naleving van wettelijke of regelgevende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie. Op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker en de Betrokkenen

7. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden primair verwerkt voor statistische doeleinden en benchmarking binnen Social Seeder. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, overgedragen of gecommuniceerd aan derden, behalve onder strenge contractuele overeenkomsten voor sub-verwerking doeleinden, waarbij Social Seeder alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen. Voordat we met een derde partij in zee gaan, beoordelen we of zij alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen kunnen bieden en garanderen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Social Seeder rust, mocht de overdracht noodzakelijk zijn om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen of om de legitieme belangen van Social Seeder te dienen.

8. Dragen we uw gegevens over buiten de Europese Unie?

Standaard beperken we de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie (bijvoorbeeld onze database bevindt zich binnen de EU), omdat we de voorkeur geven aan samenwerking met sub-verwerkers die ook onderworpen zijn aan de AVG en in Europa zijn gevestigd. In het geval van overdracht buiten de EU zorgen we ervoor dat elke overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt met inachtneming van de passende waarborgen waaraan de sub-verwerkers contractueel gebonden zijn (bijvoorbeeld ervoor zorgen dat, voor overdrachten naar de Verenigde Staten, het bedrijf is geregistreerd onder het Privacy Shield). Overdrachten naar landen waarbij er een risico bestaat dat contractuele verplichtingen niet voldoende zijn, zijn standaard niet toegestaan, bijvoorbeeld landen met zeer beperkte privacywetgeving.

9. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonlijke informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een specifiek doel. Ze worden uit de database verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om de doelen te bereiken (sectie 4; bijv.: uw IP-adres wordt onmiddellijk verwijderd na de sessie) of als u uw recht om de gegevens te verwijderen op geldige wijze uitoefent. Aangezien de meeste persoonsgegevens worden verzameld voor de uitvoering van onze overeenkomsten met de klanten, worden de relevante persoonsgegevens verwijderd, of als verwijdering niet mogelijk is voor statistische doeleinden, geanonimiseerd uiterlijk 6 maanden na beëindiging van het contract.

10. Welke rechten heb ik?

Aangezien wij bij Social Seeder uw persoonsgegevens verzamelen, kunt u bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot deze gegevens. We sommen ze hier voor u op:

10.1. Garantie dat persoonsgegevens rechtmatig en veilig worden verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor de legitieme doeleinden zoals uitgelegd in Sectie 4. Ze worden verzameld en verwerkt op een passende, relevante en evenredige manier, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de voorgestelde doelstellingen te bereiken. De Gebruiker kan altijd aan Social Seeder vragen hoelang specifieke persoonsgegevens worden bewaard..

10.2. Recht op inzage

Als u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U heeft dus het recht om de verwerkingsdoeleinden, de gegevenscategorieën, de categorieën ontvangers waarnaar de gegevens worden verzonden, de criteria die de duur van de gegevensopslag bepalen en de rechten die u met betrekking tot uw gegevens kunt uitoefenen, te verkrijgen.

10.3. Recht op correctie van persoonsgegevens

Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn of haar "Gebruikersprofiel". Neem echter contact met ons op met een verzoek om de gegevens te wijzigen als de eerste methode niet mogelijk is.

10.4 Recht op verwijdering van persoonsgegevens

U heeft ook het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen onder de volgende omstandigheden: Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het beoogde doel; U trekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens; U heeft uw recht van bezwaar legitiem uitgeoefend; Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; Uw gegevens moeten worden verwijderd op grond van een wettelijke verplichting.

Wanneer het verwijderen van uw gegevens een negatieve invloed zou hebben op onze statistische analyse, behouden we ons het recht voor om de gegevens te anonimiseren, waardoor ze niet langer persoonsgegevens zijn omdat ze niet meer kunnen worden gekoppeld aan een natuurlijke persoon.

10.5. Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heeft u het recht om beperkingen te verzoeken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is zeker van toepassing in geval van een geschil over de juistheid van gegevens, als de gegevens nodig zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd die nodig is voor Social Seeder om vast te stellen dat u rechtmatig uw recht op verwijdering kunt uitoefenen.

10.6. Recht op bezwaar maken

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor "direct marketingdoeleinden”, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de gegevensbeheerder (niet de legitieme belangen van Social Seeder). Social Seeder zal stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij kan worden aangetoond dat er dwingende wettelijke redenen zijn om te verwerken die zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar te maken.

10.7. Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan Social Seeder heeft verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Bovendien heeft u het recht om dergelijke persoonsgegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder, tenzij dit technisch onmogelijk is.

10.8. Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketingdoeleinden.

11. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij gdpr@socialseeder.com. Vanaf dat moment starten we een proces om eerst uw identiteit te verifiëren. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk dertig (30) dagen nadat we uw verzoek hebben ontvangen, tenzij de identiteitsverificatie een onredelijk lange tijd in beslag neemt.

12. Mogelijkheid om een klacht in te dienen?

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Social Seeder, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij onze lokale Gegevensbeschermingsautoriteit - de Gegevensbeschermingsautoriteit: contact@apd-gba.be op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

13. Dank u

Dank u voor het lezen van onze Privacyverklaring. Indien u nog vragen, zorgen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonsgegevens of deze Privacyverklaring, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons Privacyteam is toegewijd aan het verwerken van uw Persoonsgegevens naar beste vermogen.